Python - lambda(ラムダ式、無名関数、匿名関数)

公開日:2019-03-04

1. 概要

lambda(ラムダ式、無名関数、匿名関数)の使い方です。

2. サンプル

ソース
add = lambda v1, v2: v1 + v2

print( add(1,2) )

実行結果
3